FE_View_Detail

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đông Hà khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ 12(14/05/2018)

Ngày 11/5/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (khóa XII) để thảo luận, cho ý kiến hoàn chỉnh kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII, đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy cùng chủ trì hội nghị.

img

Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đông Hà khóa XII

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, các đồng chí Thành ủy viên khóa XII, lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy; Ủy viên UBKT Thành ủy; Trưởng các phòng, ban, đoàn thể thành phố; Bí thư các TCCS đảng trực thuộc Thành ủy; Phó Bí thư, UVTV trực Đảng ủy; Chủ tịch HĐND, UBND, UBMT các phường.  

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình bày dự thảo Kế hoạch của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII "về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập". Đồng chí Hồ Sỹ Trung, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trình bày dự thảo Kế hoạch của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Chương trình hành động số 62-CTr/TU ngày 30/7/2008 của Tỉnh ủy về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên". Đồng chí Nguyễn Tăng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, gồm: Nghị quyết số 20-NQ/TW "về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân" và Nghị quyết số 21-NQ/TW "về công tác dân số trong tình hình mới".

Tại hội nghị, đã có 10 ý kiến phát biểu thảo luận những vấn đề liên quan thực hiện đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị của thành phố và ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Các đại biểu cũng thống nhất đánh giá sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, Chương trình hành động số 62-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCS đảng ở Đảng bộ thành phố Đông Hà được nâng lên, qua đó tạo những chuyển biến tích cực về chất lượng của các TCCS đảng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong quá trình tham gia thảo luận tại Hội nghị. Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị để hoàn thiện các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các TCCS đảng, các đồng chí Thành ủy viên nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần triển khai thực hiện đồng bộ 3 nhóm nhiệm vụ: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin hỗ trợ thực hiện các nội dung khác khi thực hiện tinh giản bộ máy; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các TCCS đảng cần tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chương  trình hành động số 62-CTr/TU ngày 30/7/2008 của Tỉnh uỷ "về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" bằng cách đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong từng vấn đề cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Nhân dịp này, thành phố đã khen thưởng 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Nhật Linh - Văn phòng Thành ủy

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-05-25