FE_View_Detail

Họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020(01/10/2018)

Sáng ngày 28/9/2018, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020 tổ chức họp góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động giai đoạn 2013-2017 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2018-2020

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm - Tổ trưởng Tổ giúp việc kết luận tại buổi họp

Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020 được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 27/8/2015; các thành viên Tổ giúp việc trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công, đã bám sát Chương trình hành động của UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 thực hiện Nghị quyết 06/2013/NQ-HDND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị về Xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020 để tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020 triển khai tốt các nhiệm vụ được giao.

Qua rà soát các tiêu chí nâng loại đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Theo đó, việc đánh giá được phân thành 05 nhóm tiêu chí và 52 chỉ tiêu cụ thể, đô thị chỉ được công nhận khi các tiêu chí đạt mức tối thiểu và tổng điểm các tiêu chí đạt 75 điểm. Kết quả đánh giá đến cuối năm 2017, trên 52 chỉ tiêu, thành phố Đông Hà đạt tổng điểm 64,58 điểm; phân làm 05 nhóm tiêu chí, trong đó thành phố có 01 nhóm tiêu chí đạt (Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp) và 04 nhóm tiêu chí chưa đạt (Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội; Quy mô dân số; Mật độ dân số; Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị).

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm – Tổ trưởng Tổ giúp việc đề nghị các thành viên Tổ giúp việc tiến hành đánh giá, rà soát cụ thể từng nội dung phần việc theo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh; đồng thời, yêu cầu Phòng Quản lý đô thị thành phố, cơ quan thường trực Tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến tham gia, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động giai đoạn 2013-2017 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2018-2020 của Ban chỉ đạo; đánh giá khách quan kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc, ưu tiên tập trung các tiêu chí chưa đạt, tổng hợp đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện giai đoạn 2018-2020, hoàn chỉnh báo cáo trình Ban Chỉ đạo Xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020 tổ chức sơ kết trong thời gian tới./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND & UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 2 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-03-21