FE_View_Detail

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu ngân sách trên địa bàn thành phố Đông Hà(11/10/2018)

Ngày 11/10/2018, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu ngân sách trên địa bàn thành phố Đông Hà.  

img

Đồng chí Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Xác định nhiệm vụ thu ngân sách có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ban ngành cấp tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, chủ động điều hành tài chính, ngân sách đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra. Về công tác chỉ đạo, đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2018; Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018; kịp thời ban hành quyết định về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương cho các đơn vị, ban ngành, đoàn thể trực thuộc; đặc biệt đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 06/CT-TU ngày 12/3/2018 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố; đồng thời, triển khai quyết liệt. Về kết quả thực hiện: Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2017 thực hiện 365,558 tỷ đồng, đạt 102,66% dự toán địa phương; nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu ngân sách trên địa bàn phần ngân sách địa phương hưởng thực hiện 204,506 tỷ đồng/254,350 tỷ đồng, đạt 80,40 % dự toán thành phố. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2018 thực hiện 330,234 tỷ đồng, đạt 99,9% dự toán tỉnh giao, đạt 91,3% dự toán phấn đấu của thành phố; ước thu ngân sách cả năm 2018 thực hiện 390,909 tỷ đồng, đạt 118,2% dự toán tỉnh giao và 108,1% dự toán thành phố. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, thu ngân sách trên địa bàn thực hiện là 270,729 tỷ đồng/251,680 tỷ đồng, đạt 107,6% dự toán của thành phố vượt 7,6% dự toán theo tiến độ thu. Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020, theo đó, phấn đấu tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân trên 15%/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn 3 năm 2016-2018 đạt 992,539 tỷ đồng; nếu loại trừ thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, thu ngân sách trên địa bàn phần địa phương hưởng tăng bình quân 7,6%/năm; trong đó, thu từ tiền sử dụng đất 03 năm ước đạt 381,710 tỷ đồng, tăng bình quân 18,07%/ năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu ngân sách trong những năm đầu nhiệm kỳ gặp nhiều khó khăn, nguồn thu thiếu ổn định, chưa bền vững; tình trạng thất thu thuế vẫn còn xảy ra; công tác phân cấp nguồn thu còn bất cập, các doanh nghiệp được phân cấp quản lý thu có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, khả năng cạnh tranh thấp, nguồn lực tài chính còn hạn chế; tăng thu ngân sách chủ yếu từ thu tiền sử dụng đất; tình trạng nợ đọng thuế tại một số doanh nghiệp còn lớn. Dự báo kết quả thực hiện thu ngân sách cả nhiệm kỳ 2016 - 2020 khó đạt theo chỉ tiêu đã đề ra.

Phát biểu kết luận của Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu ngân sách trên địa bàn thành phố Đông Hà có nhiều tiến bộ, chuyển biến khá tích cực, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố; từ đó kết quả thu ngân sách thành phố qua các năm 2016, 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, Đoàn giám sát ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn. Tuy nhiên, thu ngân sách trên địa bàn thành phố chưa bền vững, kết quả đạt được vẫn còn còn khá khiêm tốn; thu ngân sách còn lệ thuộc lớn vào nguồn thu từ khai thác quỹ đất. Để tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố, yêu cầu thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt một số giải pháp, cụ thể: thứ nhất, cần tập trung ưu tiên cho đầu tư phát triển, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực thương mại dịch vụ, nhằm tạo thêm dư địa mới tăng thu ngân sách một cách bền vững; thứ hai, rà soát lại toàn bộ các đối tượng chịu thuế, để quản lý thu, không để bỏ sót đối tượng; thứ ba, tập trung rà soát, đánh giá cụ thể mức thu của từng đối tượng thu, đảm bảo sát đúng, đảm bảo công bằng; thứ tư, có các giải pháp về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ thuế, định kỳ thay đổi địa bàn quản lý, tạo các yếu tố mới, tích cực; thứ năm, tập trung thu nợ đọng thuế; thứ sáu, tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo nâng cao vai trò của Đảng ủy, chính quyền phường trong công tác thu ngân sách.

Lê Văn Phúc - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 2 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-03-21