FE_View_Detail

UBND thành phố Đông Hà tổ chức phiên họp toàn thể quý II năm 2019(28/05/2019)

Ngày 27/5/2019, UBND thành phố Đông Hà tổ chức phiên họp toàn thể quý II năm 2019 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. 

img

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp

Bám sát Kết luận số 15-KL/TU ngày 14/12/2018 của BCH Đảng bộ thành phố khoá XII và Nghị quyết số 20/2018/NQ - HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, sự giám sát hiệu quả của HĐND thành phố cùng với sự nỗ lực của UBND và các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn thành phố, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước thực hiện 14.500 tỷ đồng, đạt 52,5% kế hoạch năm, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị sản xuất CN-TTCN cá thể ước thực hiện 499,566 tỷ đồng, đạt 48,64% kế hoạch năm và tăng 10,95% so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện 70 tỷ đồng, đạt 44,9% KH năm, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2018. Công tác điều hành ngân sách thành phố đảm bảo đúng quy định của Luật ngân sách và các văn bản liên quan; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 54,2% KH tỉnh, 51,7% KH thành phố. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 38,19% dự toán thành phố. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 1.257 tỷ đồng, đạt 33,06% KH năm, giảm 7,09% so với cùng kỳ năm 2018. Đã chủ động và tích cực huy động nguồn lực đầu tư, tiếp tục khâu nối với Bộ ngành Trung ương, các nhà đầu tư để tranh thủ các nguồn lực phát triển đô thị nhằm thực hiện Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh xây dựng thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II trong thời gian tới.

Lĩnh vực văn xã có nhiều tiến bộ, duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi 9/9 phường; ban hành các kế hoạch, chương trình cụ thể để chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Đông Hà (11/8/2009-11/8/2019) gắn với kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Trị (01/7/1989-01/7/2019). Công tác khám chữa bệnh và chăm lo sức khỏe nhân dân được chú trọng; an sinh xã hội được quan tâm, đã tạo việc làm mới cho 905 lao động, đạt 53,2% KH năm.

Tập trung thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU và Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24/5/2018 về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Công tác thanh tra được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Tình hình quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng đã đánh giá sơ bộ những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm, những khó khăn tồn tại, một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng thời nhấn mạnh: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường tập trung rà soát các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, các nội dung theo Chương trình công tác, kế hoạch hành động của UBND thành phố, có các giải pháp tích cực, quyết liệt nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XII, Nghị quyết số 15-KL/TU ngày 14/12/2018 của BCH Đảng bộ thành phố khóa XII và Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của HĐND thành phố đã đề ra.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2020-08-09