FE_View_Detail

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020 tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2013 - 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.(16/12/2019)

Ngày 13/12/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020 đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2013 - 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.  

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng - Tổ trưởng Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo phát biểu tại buổi họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2013-2019, bao gồm kết quả thực hiện công tác quy hoạch, quản lý đô thị; phát triển không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; công tác huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển, trong đó tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với phát triển bền vững; quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hoá - xã hội, chăm lo các chính sách an sinh xã hội; xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách và phân cấp quản lý; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tiến trình đô thị hóa... Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã đánh giá cụ thể việc thực hiện theo các mục tiêu của Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013; kết quả rà soát danh mục các công trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, các nhiệm vụ thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh và đánh giá theo tiêu chí đô thị.

Quy định về phân loại đô thị hiện hành theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, đô thị có tổng điểm đạt 75/100 điểm và các tiêu chí đều phải đạt mức điểm tối thiểu sẽ xem xét công nhận là đô thị loại II. Theo kết quả tự đánh giá, thành phố Đông Hà tại thời điểm năm 2019, số điểm đạt được là 79,4 điểm, với 03 nhóm tiêu chí đạt (Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội: tiêu chí 1 - đạt 15,86 điểm/thang điểm 15-20; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị: tiêu chí 5 - đạt 50,52 điểm/thang điểm 45-60; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: tiêu chí 4 - đạt tối đa 6 điểm/thang điểm 4,5-6); 02 nhóm tiêu chí chưa đạt (Quy mô dân số: tiêu chí 2 - đạt 5,52 điểm/thang điểm 6-8; Mật độ dân số: tiêu chí 3 - đạt 1,5 điểm/thang điểm 4,5-6)...  

Để sớm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra theo Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh về Xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020, báo cáo cũng đã nêu rõ những tồn tại, nguyên nhân và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong năm 2020 và thời gian tới như: Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết 06 của HĐND tỉnh; kế hoạch của UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 08/11/2013; rà soát các tiêu chí đô thị, duy trì các tiêu chí đã đạt được ở mức ổn định phấn đấu hoàn thành các tiêu chí ở mức tối đa và và tiến tới cải thiện các tiêu chí đạt mức tối thiểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng - Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả tham mưu, giúp việc của các thành viên Tổ giúp việc, nhất là cơ quan thường trực Tổ giúp việc (Phòng Quản lý đô thị thành phố); đồng thời yêu cầu cơ quan thường trực Tổ giúp việc tiếp thu ý kiến của các thành viên tham dự họp để bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung dự thảo báo cáo để trình Ban Chỉ đạo Xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020, trong đó yêu cầu bám sát các chỉ tiêu, các tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị để phân tích làm rõ, nhấn mạnh kết quả đạt được và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới./.

Trần Nhật Huy - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:30:00
ngày 2020-08-09