FE_View_Detail

UBND thành phố làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố về triển khai nhiệm vụ năm 2020(19/02/2020)

Ngày 18/02/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố về triển khai nhiệm vụ năm 2020.

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc

Năm 2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện giải phóng mặt bằng 43 công trình, xác định đây là nhiệm vụ rất khó khăn, Trung tâm đã nỗ lực cố gắng, tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao, chất lượng ngày càng được nâng lên; đã hoàn thành 24/43 công trình, trình phê duyệt 100 phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí 37 tỷ đồng; trình phê duyệt 26 phương án giao đất và tái định cư cho 61 trường hợp với 73 lô đất (22 lô tái định cư, 51 lô giao đất có thu tiền sử dụng đất); tham mưu thực hiện cưỡng chế quyết định thu hồi đất 01 trường hợp theo quy định; thực hiện hoàn thành cơ sở hạ tầng các khu dân cư phục vụ tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất để giải phóng mặt bằng và đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch; đã tổ chức 03 đợt đấu giá quyền sử dụng đất thu nộp ngân sách 148,8 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Phát biểu kết luận phiên làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. Đồng thời, chỉ rõ công tác giải phóng mặt bằng năm 2019 vẫn chưa đảm bảo theo kế hoạch, còn nhiều công trình triển khai quá chậm so với yêu cầu; công tác phối hợp vẫn chưa nhịp nhàng và còn đùn đẩy trách nhiệm; chưa chủ động đề xuất phương án tháo gỡ vướng mắc; công tác định giá đất, đầu tư cơ sở hạ tầng các công trình được giao làm chủ đầu tư còn chậm; quỹ đất bố trí tái định cư và giao đất khi thực hiện giải phóng mặt bằng chưa đảm bảo kịp thời...

Năm 2020, phải thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 47 công trình, khối lượng công việc khá lớn, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố là rất nặng nề. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao, UBND thành phố yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất bám sát chương trình công tác, kế hoạch hành động, đặc biệt là Kế hoạch về công tác giải phóng mặt bằng và Kế hoạch đấu giá QSD đất năm 2020 của UBND thành phố; Chương trình công tác trọng tâm của Trung tâm đã được UBND thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất; chủ động, phát huy trách nhiệm và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố. Khẩn trương rà soát, phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo và các Tổ Giải phóng mặt bằng đảm bảo hợp lý, hài hòa giữa năng lực, kinh nghiệm, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ phải cụ thể, rõ trách nhiệm để theo dõi, đánh giá, tạo động lực cho người lao động; đồng thời để xem xét đánh giá cuối năm; xây dựng kế hoạch cụ thể của từng công trình phù hợp với kế hoạch vốn gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị liên quan; làm cơ sở cho công tác theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện; kịp thời báo cáo UBND thành phố xử lý đối với các trường hợp chậm trễ. Xây dựng kế hoạch kiểm đếm chi tiết, khoa học; thực hiện công tác kiểm đếm phải đảm bảo triệt để và chất lượng cao nhất; thực hiện nghiêm Quy định phối hợp lập, thẩm định hồ sơ thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố Đông Hà tại Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND thành phố.

Lê Văn Phúc - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 30 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:30:00
ngày 2020-11-27