FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2020(07/03/2020)

Ngày 06/3/2020, UBND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Ngọc An, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các Ban đảng, Văn phòng Thành ủy, các cơ quan, đơn vị trực thuộc; đại diện Đảng ủy, UBND, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các phường.

img

Các khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2020 trước sự chứng kiến của đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo thành phố Đông Hà

Năm 2019, các phong trào thi đua đã được thành phố triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực, với sự đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn. Cùng với đó,  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, thách thức; đoàn kết, ra sức thi đua phấn đấu và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; có 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; chỉ tiêu về thu chi ngân sách; giảm tỷ lệ hộ nghèo... vượt kế hoạch đề ra; lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đã tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố gắn với kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị, đem lại hiệu ứng tốt đẹp trong nhân dân; công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được xây dựng ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với chủ đề "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm" trong toàn thành phố với mục tiêu hành động là: "Tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đề ra; khai thác tốt các yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, huy động tối đa các nguồn lực, tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để phát triển kinh tế xã hội, duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 12%năm; xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II trong thời gian sớm nhất”.Phát huy tinh thần thi đua yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết, ý chí quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố,  để cụ thể hóa và hoàn thành mục tiêu đặt ra, cần tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm đối với công tác thi đua, khen thưởng trong toàn xã hội.

Thứ hai, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Ngoài ra, đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là các phong trào: “Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh, tuyến phố văn minh đô thị”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đông Hà thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 2019 - 2025”. Chỉ đạo và tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở, tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố vào Quý II/2020. Thi đua đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành và tổ chức khánh thành một số công trình, dự án trọng điểm để chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII.

Thứ ba, xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung hướng về cơ sở. Gắn các phong trào thi đua yêu nước của mỗi ngành, mỗi tổ chức với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thứ tư, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức, đảng viên thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước gắn với xây dựng chính quyền điện tử, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch.

Thứ sáu, xây dựng các nhân tố điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua, việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, đảm bảo thực hiện đồng bộ ở cả 04 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Khen thưởng, động viên những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.

 Phát huy truyền thống thi đua yêu nước và kế thừa những thành tích đã đạt được trong năm vừa qua, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nhân, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Đông Hà văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

 

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 30 km/hkm/h

Cập nhật lúc 10:00:00
ngày 2020-11-27