FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.(07/09/2020)
Ngày 04/9/2020, UBND thành phố tổ chức họp về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính tại thành phố Đông Hà, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng chủ trì buổi họp; tham dự họp có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc; Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các phường; đại diện lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đông Hà. 
img

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng chủ trì buổi họp

Thời gian qua, UBND thành phố rất quan tâm và đã chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; các cơ quan, đơn vị, UBND các phường cũng đã rất nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai, thực hiện, từ đó đã mang lại hiệu quả tích cực: cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện; trình độ, năng lực, tình thần thái độ phục vụ của cán bộ công chức, viên chức tiếp tục được nâng lên; tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cơ bản được đảm bảo; xây dựng nền hành chính ngày càng hiện đại hóa ... góp phần cải thiện và nâng cao các chỉ số cải cách hành chính. Tuy nhiên, qua đánh giá thực trạng cho thấy một số nội dung, công việc vẫn còn những hạn chế, yếu kém nhất định.   

Tại buổi họp, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận và tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và ứng dụng phần mềm một cửa điện tử; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường phải xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên theo dõi các chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo có liên quan để triển khai, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Giao Phòng Nội vụ rà soát lại các chỉ số cải cách hành chính, đánh giá sát đúng thực trạng để tham mưu UBND thành phố giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời có giải pháp khắc phục các hạn chế, trong đó phải chỉ đạo từng nội dung cụ thể, lượng hóa kết quả, ấn định thời hạn thực hiện; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc kết hợp kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch cải cách hành chính đã ban hành, góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại thành phố. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ kiểm tra công vụ, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc, kỷ luật kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động thành phố, các phường.

Đối với nhiệm vụ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử, Chủ tịch Nguyễn Tăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát lại quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính hiện hành, bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh chuẩn hóa, đối chiếu quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử và thực tế để đề xuất điều chỉnh đảm bảo phù hợp, khoa học và hiệu quả. Tăng cường công tác phối hợp; quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (bao gồm hồ sơ điện tử), hạn chế tối đa tình trạng chậm trễ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và hồ sơ điện tử trên phần mềm. Trường hợp phát sinh hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn, Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đang thụ lý giải quyết phải kịp thời ban hành văn bản xin lỗi người dân, tổ chức và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tích cực phối hợp xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (bao gồm hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử) đảm bảo tiến độ, khuyến khích giải quyết nhanh, sớm hơn thời hạn quy định.

Thường xuyên theo dõi, thống kê kết quả xử lý hồ sơ điện tử trên phần mềm,  thông báo công khai để kịp thời chấn chỉnh. Yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan có các giải pháp hữu hiệu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về triển khai, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc giao dịch với cơ quan nhà nước để giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn đều được tiếp cận, khai thác, sử dụng.       

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:30:00
ngày 2020-11-26