FE_View_Detail

Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức giám sát chuyên đề về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế của Ủy ban nhân dân thành phố(08/10/2020)

Ngày 07/10/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc làm Trưởng đoàn đã làm việc với Phòng Nội vụ thành phố về công tác tham mưu thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của UBND thành phố Đông Hà.

img

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc - Trưởng đoàn giám sát kết luận tại phiên làm việc

Thành viên Đoàn giám sát gồm lãnh đạo các Ban HĐND thành phố. Dự làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Tăng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Thường trực UBMTTQVN thành phố; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch; Văn phòng HĐND & UBND thành phố; Chủ tịch UBND các phường.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính là nhiệm vụ quan trọng trong cải cách hành chính, hướng đến bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong thời gian qua, trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; các chương trình hành động, Kế hoạch của Chính phủ, Tỉnh ủy, Thành ủy, Phòng Nội vụ thành phố đã kịp thời tham mưu UBND thành phố các văn bản triển khai thực hiện và đến nay đã đạt một số kết quả nhất định.

Hiện nay, UBND thành phố gồm có 12 cơ quan chuyên môn được thành lập theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ và 01 cơ quan đặc thù được UBND tỉnh quyết định thành lập; các cơ quan đã ban hành đầy đủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định. Đã hoàn thành việc sắp xếp, chuyển giao các đơn vị sự nghiệp theo kế hoạch; sáp nhập các đơn vị trường học theo Đề án. Tổ chức sắp xếp lại các Hội quần chúng thuộc thành phố và các phường,.... Công tác sắp xếp, tổ chức lại khu phố được thực hiện theo đúng quy trình theo Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh, sau khi sắp xếp, tổ chức lại, thành phố còn 62 khu phố, giảm 21 khu phố;...

Công tác tinh giản biên chế được chú trọng thực hiện, Phòng Nội vụ đã kịp thời tham mưu các Đề án, kế hoạch, công văn hướng dẫn nhằm triển khai, cụ thể hóa Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ. Từ năm 2015 đến nay, đã tinh giản 12 biên chế tại các cơ quan chuyên môn, đạt 100%, (trong đó: 09 cắt giảm do thực hiện tinh giản biên chế và 03 người nghỉ hưu trước tuổi); 63 người tại các đơn vị sự nghiệp, đạt 57% so với chỉ tiêu được phê duyệt, (trong đó: 25 chỉ tiêu cắt giảm do thực hiện tinh giản biên chế và 38 người nghỉ hưu trước tuổi). Đối với UBND các phường: 05 cán bộ, công chức theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và 05 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

Tại phiên làm việc, lãnh đạo Phòng Nội vụ và Chủ tịch UBND các phường cũng đã nêu rõ những khó khăn trong quá trình thực hiện, cụ thể: việc ấn định tỷ lệ tinh giản tối thiểu 10% biên chế cho các cơ quan, đơn vị, địa phương gây khó khăn trong thực hiện; chế độ, chính sách đối với những người nghỉ việc thuộc diện tinh giản biên chế chưa phù hợp. Một số chế độ chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách còn thấp, trong khi thực tế kiêm nhiệm nhiều công việc. Việc bố trí các vị trí công việc đối với cán bộ, công chức ở cơ sở còn phụ thuộc tỉnh, do vậy thiếu sự chủ động trong sắp xếp các nhiệm vụ; việc triển khai giao tự chủ tài chính cho các đơn vị trường học công lập thuộc UBND thành phố theo kế hoạch dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn;...

Kết luận sơ bộ tại phiên giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc đề nghị cơ quan được giám sát tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại phiên làm việc, tiếp tục hoàn thiện, bổ sung một số nội dung tại báo cáo theo đề nghị của các thành viên Đoàn; trong thời gian tới tiếp tục tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tiếp tục giao tự chủ về tài chính theo Kế hoạch hoạt động số 1349/KHHĐ-UBND của UBND thành phố; tham mưu về công tác quản lý biên chế và thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo chỉ tiêu được giao; tiếp tục tham mưu sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách các phường, cán bộ khu phố theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:00:00
ngày 2021-09-22