FE_View_Cate

Img
Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà tháng 5 năm 2022 25/05/2022 2:15:54 CH
Ngày 24/5/2022, UBND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2022 để cho ý kiến về dự thảo Đề án phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Đông Hà giai...