FE_View_Cate

DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GỬI NHẬN VĂN BẢN QUA MẠNG 

 

Điện thoại hỗ trợ:

- Trung tâm Tin học tỉnh: 0233.3666.112

- Bộ phận Văn thư UBND thành phố: 0233.3859.681

- Quản trị mạng: 0233.3859.680