FE_View_Cate

DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GỬI NHẬN VĂN BẢN QUA MẠNG 

1. Văn phòng Thành ủy

17. Ban Quản lý Chợ Đông Hà

33. Chi cục Thuế Đông Hà

2. Thanh tra

18. Trung tâm Văn hóa - Thể thao

34. Chi cục Thống kê Đông Hà

3. Phòng Tư pháp

19. Đài Truyền thanh Đông Hà

35. Trạm Kiểm lâm Đông Hà

4. Phòng Nội vụ

20. Trung tâm Y tế thành phố

36. Trạm Trồng trọt và BVTV

5. Phòng Kinh tế

21. Trung tâm Dân số - KHHGĐ

37. Trạm Chăn nuôi và Thú y

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch

22. Trung tâm GDNN-GDTX

38. Bảo hiểm xã hội Đông Hà

7. Phòng Quản lý đô thị

23. Hội Chữ thập đỏ

39. CN VPĐK đất đai Đông Hà

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường

24. Ban CHQS thành phố

40. UBND Phường 1

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo

25. Công an thành phố

41. UBND Phường 2

10. Phòng Văn hóa và Thông tin

26. UBMTTQVN thành phố

42. UBND Phường 3

11. Phòng Y tế

27. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

43. UBND Phường 4

12. Phòng Lao động, TB - XH

28. Hội LH Phụ nữ thành phố

44. UBND Phường 5

13. Đội Trật tự xây dựng

29. Liên đoàn lao động thành phố

45. UBND phường Đông Giang

14. Ban QLDA Đầu tư xây dựng

30. Hội Cựu Chiến binh thành phố

46. UBND phường Đông Thanh

15. Trung tâm Phát triển quỹ đất

31. Hội Nông dân thành phố

47. UBND phường Đông Lương

16. Trung tâm PTCCN-KC và DVCI

32. Đoàn TNCS HCM thành phố

48. UBND phường Đông Lễ

Điện thoại hỗ trợ:

- Trung tâm Tin học tỉnh: 0233.3666.112

- Bộ phận Văn thư UBND thành phố: 0233.3859.681

- Quản trị mạng: 0233.3859.680