FE_View_Detail

Kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trên địa bàn phường 4(19/07/2017)

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản lâu dài; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành việc làm thường xuyên, liên tục góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng đẩy lùi sự suy thoát về tư tưởng, đạo đức lối sống; các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, Đảng ủy phường đã nỗ lực chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy phường 4 đã xây dựng Kế hoạch số 18-KH/ĐU, ngày 12/10/2016 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ nghiêm túc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo đúng mục tiêu, yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân một cách nghiêm túc, tạo được chuyển biến trong nhận thức và hành động. Đến nay, việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện được Đảng ủy phường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch. Theo đó, Đảng ủy đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, và nhiệm vụ chính trị giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương. Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/ĐU, ngày 28/12/2016 của Đảng ủy phường về “Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”, Đảng ủy phường đã tổ chức học tập Chỉ thị 05 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên. Số đảng viên tham gia học tập là 142/153 đồng chí tham gia, đạt tỷ lệ 92,8. Sau học tập, cán bộ và đảng viên tham gia viết bài thu hoạch nhận thức của từng đồng chí trong học tập Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW4 (khóa XII). Tháng 3/2017, Đảng ủy phường đã xây dựng Kế hoạch hành động của tập thể và kế hoạch hành động của cá nhân các đồng chí là cán bộ chủ chốt về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy cũng đã tiến hành chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể chi bộ và kế hoạch hành động của cá nhân từng đảng viên đến từng chi bộ và đảng viên và ban hành Hướng dẫn số 08 ngày 02/3/2017 về một số nội dung chủ yếu trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 từ nay đến năm 2020. Cùng với đó, công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhiều lực lượng tham gia, gắn tuyên truyền với giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước và các phong trào thi đua yêu nước. Qua việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05 hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn về nội dung và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng việc làm cụ thể đã tạo được chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngủ cán bộ, đảng viên, vai trò người đứng đầu cấp ủy, cơ quan.

 Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 nhìn chung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, có thể nói, bên cạnh những kết quả đạt đươc vẫn còn một số hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 05 trong Đảng bộ, trong đó việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa bàn chưa tạo thành phong trào sôi nổi, rộng khắp. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên còn chung chung chưa đạt 100%. Một số chi bộ ủy, tổ chức đoàn thể còn lúng túng trong quá trình triển khai và thực hiện…Nhằm khắc phục những khó khăn tồn tại trên, thời gian tới Ban thường vụ Đảng ủy phường 4 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đaọ đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề học tập năm 2017 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân sau khi triển khai học tập, quán triệt các chuyên đề học tập, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh trong địa phương. Lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình học tập toàn khóa ở các nhà trường nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức, cách làm qua loa. Tăng cường công tác kiểm tra các chi bộ, các đoàn thể, phát hiện biểu dương những điển hình tiên tiến, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, thiếu gương mẫu, vi phạm đạo đức lối sống; cuối năm báo cáo tổng kết đánh giá kết quả việc thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

 

 

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận