FE_View_Detail

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 4(19/07/2017)

Xác định công tác Tuyên giáo là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn phường; ngay từ đầu năm Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường đã chủ động tham mưu xây dựng Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 10/3/2017 về công tác Tuyên giáo năm 2017 đề ra những việc làm cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả hơn các lĩnh vực công tác Tuyên giáo.

Công tác giáo dục lý luận chính trị là nhiệm vụ hết sức quan trọng mà Đảng ủy phường luôn tập trung thực hiện; bám sát với kế hoạch của cấp trên cùng với tình hình thực tiễn của địa phương; Ban Tuyên giáo phường đã tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch; đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ban Tuyên giáo phường đã tham mưu cho BTV Đảng ủy xây dựng Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 28/12/2016 của Đảng ủy và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), lồng ghép tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào chiều ngày 13/1/2017; trong đó chú trọng vào nội dung“tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; có 142/153 đảng viên tham gia học tập và viết bài thu hoạch. Công tác tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên cũng được chú trọng; chủ động hơn trong việc nắm bắt dư luận xã hội. Công tác giáo dục lý luận chính trị có chuyển biến mới. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động tích cực đã góp phần đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá và ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Các thành viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho BTV Đảng ủy tuyên truyền chủ đề năm 2017; tuyên truyền các ngày lễ lớn của quê hương đất nước như: kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; kỷ niệm 45 năm giải phóng Đông Hà; 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham mưu xây dựng Kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 03/3/2017 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa (XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và triển khai trong toàn Đảng bộ và cán bộ chủ chốt sau đó phổ biến quán triệt đến tận chi bộ và đảng viên tiến hành xây dựng kế hoạch cá nhân.

Ban Tuyên giáo phường đã chủ động tham mưu cho BTV Đảng ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức  Diễn đàn sinh hoạt chi bộ thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại chi bộ khu phố 5; thông qua buổi diễn đàn làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn, rõ ràng hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị từ đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi một chi bộ Đảng trong việc giáo dục, đẩy lùi một cách có hiệu quả các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác khoa giáo cũng được Đảng ủy phường quan tâm và chỉ đạo sâu sát: Sự nghiệp giáo dục luôn được chú trọng và quan tâm hàng đầu, các trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, chủ động phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, hội khuyến học vận động duy trì sỉ số học sinh; tổng số học sinh toàn phường 838 em; tỷ lệ huy động vào trường Mầm non: Từ 0 đến dưới 6 tuổi 248/478 đạt 51,8%, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp đạt 100%, chỉ tiêu học sinh giỏi các loại hình cấp thành phố tăng, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, so với kế hoạch đề ra.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được quan tâm. Trạm y tế duy trì và thực hiện tốt việc khám chữa bệnh; thực hiện tiêm chủng định kỳ cho trẻ em và bà mẹ mang thai, tình trạng thuốc và vật tư y tế luôn được đảm bảo; trong 6 tháng đầu năm không có dịch bệnh xảy ra; đội ngũ nhân viên y tế tại khu phố hoạt động tốt, từng bước được nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng vừa qua, công tác Tuyên giáo của Đảng ủy phường vẫn còn một số hạn chế nhất định: Tính định hướng, tính thuyết phục và sự hấp dẫn của công tác tuyên giáo vẫn chưa cao; phương thức hoạt động tuyên truyền, vận động còn nặng và theo một chiều từ trên xuống; công tác nắm bắt thông tin còn hạn chế; công tác tuyên truyền còn mang tính hình thức, đơn điệu và chưa thực sự có chiều sâu. Nhận thức của một số đảng viên về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị còn chưa đầy đủ.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, trong thời gian tới, công tác Tuyên giáo của Đảng ủy phường sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng và tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Tập trung tham mưu chỉ đạo và tổ chức tốt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi với những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Hai là, Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đaọ đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề học tập năm 2017 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gắn với xây dựng kế hoạch hành động, thực hiện các nội dung viết bài thu hoạch, thiết thực, cụ thể sát với thực tiễn tại địa phương.

Bốn là, chủ động tham mưu cho Đảng ủy xây dựng các Nghị quyết triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng trên các lĩnh vực: giáo dục và  đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo, phân giới cắm mốc.

Năm là, Tiếp tục tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Xem đây là việc làm thường xuyên và trở thành 1 trong những nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

Sáu là, tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, tham mưu định hướng, xử lý kịp thời những vướng mắc về tư tưởng ngay tại cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra./.

 

 

 

 

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận