FE_View_Detail

CHI BỘ 1 - PHƯỜNG ĐÔNG THANH TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN SINH HOẠT CHI BỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII(19/07/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 11/4/2017 của Thành ủy; Hướng dẫn số 22-HD/BTG ngày 18/4/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đông Hà và Kế hoạch số 30 – KH/ĐU ngày 17/5/2017 của Đảng ủy phường về tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chiều ngày 27/6/2017, Chi bộ 1 phường Đông Thanh được chọn làm điểm của phường đã tổ chức Diễn đàn “Sinh hoạt chi bộ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” .

Tham dự và chỉ đạo diễn đàn có đồng chí Trần Quang Thạnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Nguyễn Chí Sơn - ThUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đồng chí Hồ Châu Tuấn - ThUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, các đồng chí là Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ phường và đảng viên trong Chi bộ khu phố 1.

Tại Diễn đàn, đảng viên đã được các đồng chí trong chi ủy chi bộ cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của phường trong 6 tháng đầu năm 2017; phổ biến 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng được nêu trong Văn kiện Đại hội toàn Quốc lần thứ XII của Đảng; nêu rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4, khóa XII nhận diện, làm cho mỗi một cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi một cá nhân, nêu cao vai trò, trách nhiệm của chi ủy chi bộ trong việc giáo dục, đẩy lùi một cách có hiệu quả các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Qua đánh giá việc tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ khu phố 1 đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. BTV Đảng ủy phường rút ra một số kinh nghiệm để chỉ đạo thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chi bộ của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt cho các chi ủy chi bộ nghiên cứu Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”;  Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 03/02/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ; làm cơ sở cho các chi bộ trong tất cả các loại hình tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; theo Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 11/4/2017 của Thành ủy về tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Thứ hai: Từng chi bộ phải xác định chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; chi ủy chi bộ họp bàn thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian sinh hoạt; kịch bản cụ thể chi tiết để các đồng chí cấp ủy chủ trì hội nghị chủ động, linh hoạt điều hành các tình huống diễn ta tại Diễn đàn; lựa chọn một số nội dung gợi ý phù hợp để thảo luận cho thật sự sâu sắc và thiết thực, nhất là những vấn đề còn hạn chế của chi bộ; một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Từ đó, chi bộ bàn biện pháp, xây dựng chương trình hành động bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên tạo sự chuyển biến, ngăn chặn,  đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một thời gian nhất định.

Thứ ba: Tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ phải tạo được không khí thoải mái, dân chủ, cởi mở, các đảng viên thảo luận, trao đổi, với tinh thần góp ý, xây dựng; nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật; tránh khuynh hướng lợi dụng cơ hội trong sinh hoạt hoạt để trù dập, nói xấu cá nhân, gây mất đoàn kết trong nội bộ, thể hiện vai trò trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thứ tư: Thông qua sinh hoạt Diễn đàn chi bộ phải đạt được mục đích thực sự đó là làm cho mỗi một đảng viên thấm nhuần, chiêm nghiệm và soi xét lại bản thân, nêu cao tính tự giác trong tự phê bình và phê bình, đồng thời tự mình khắc phục sửa chữa, những khuyến điểm, hạn chế, trên cơ sở đó có kế hoạch rèn luyện bản thân trở thành một đảng viên gương mẫu, trách nhiệm, có ý thức làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao phó.

Đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ; thông qua đó nhằm nâng cao vai trò, vị trí của chi bộ đảng trong việc giáo dục,  quản lý, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh./.

 

 

 

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận