FE_View_Detail

TỪ ÁNH SÁNG CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA ĐẾN THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM(20/11/2017)

Ngày 7/11/1907, Đảng Bônsêvích Nga dưới sự lãnh đạo của Lênin đã giành được chính quyền về tay nhân dân, thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga 1917 đã mở ra con đường cho chủ nghĩa Mác Lênin lan tỏa tới tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới, soi sáng con đường đấu tranh cách mạng cho nhiều nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh; xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đưa nhân dân lao động lên địa vị làm chủ xã hội.

Từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga, phong trào cách mạng ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, trở thành một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam. Cũng chính từ lý luận của bản luận cương Lênin “Về vấn đề dân tộc và dân tộc thuộc địa”, trong cuốn “Đường Kách mệnh” Nguyễn Ái Quốc viết năm 1927 đã nêu rõ: “Chỉ có đi theo con đường cách mạng Tháng Mười - con đường duy nhất đúng đắn - cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập - tự do thực sự”.

Học tập từ kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga trong đấu tranh giành chính quyền, Người đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để thành lập chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam dựa trên các nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới được V.I.Lênin nêu ra. Người chỉ rõ điều kiện tiên quyết để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi, trước hết phải có một đảng thực sự vững mạnh lãnh đạo, “Đảng có vững kách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”.

Dưới ánh sáng soi đường của cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân lật đổ chế độ phong kiến và đập tan ách thống trị của bọn thực dân đế quốc, tiến hành cuộc cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, lập nên nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; tiếp tục đấu tranh giữ vững chính quyền cách mạng; lãnh đạo nhân dân ta chiến đấu 9 năm trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược viết nên bản hùng ca bất hủ với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; lãnh đạo nhân dân ta thực hiện trọn vẹn di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, ca khúc khải hoàn đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất Tổ Quốc; đưa cả nước tiến lên xây dựng CHXN; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả với nước bạn Campuchia.

Những thành quả đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam cũng nhằm hiện thực hóa mục tiêu và nội dung của thời đại mà cách mạng XHCN Tháng Mười tiên phong mở ra. Nếu không có cách mạng Tháng Mười Nga và đường lối chủ nghĩa Mác Lênin thì nhân dân Việt Nam không thể hoàn thành cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945, cũng không thể có thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ và chiến thắng 30/4/1975. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn khách quan khi khẳng định ảnh hưởng của cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đối với cách mạng giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam là vô cùng to lớn và sâu sắc.

Trong thời đại ngày nay, Đảng ta nhận thức sâu sắc được nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm sau sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống CNXH ở Đông Âu; Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng CHXH ở Việt Nam. Trong quá trình xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCH, đặc biệt là trong hoàn cảnh xảy ra biến cố lịch sử (Liên Xô sụp đổ, hệ thống CHXH Đông Âu tan rã), bằng nhãn quan chính trị sáng suốt cùng bản lĩnh và kinh nghiệm cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bình tĩnh, kiên định thực hiện đường lối đổi mới đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn lịch sử, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng lên.

Hiện nay chúng ta đang thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của chiến lược phát triển quốc gia trong bối cảnh bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp. Tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng lãng phí chưa bị đẩy lùi; hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị hiệu quả chưa cao; các phần tử cơ hội chính trị, phản động ra sức chống phá; các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”. Để vượt qua những trở ngại này, Đảng ta phải quyết tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”.

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, chúng ta tự hào và tin tưởng sâu sắc rằng, với bản lĩnh và kinh nghiệm dạn dày của 87 năm lãnh đạo đất nước, Đảng ta tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới trong giai đoạn hiện nay./.

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận