FE_View_Detail

HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG 5 HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN VỐN VAY, TRỢ GIÚP HỘI VIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ(20/11/2017)

Thực hiện Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư TW Đảng(Khóa X) về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Nghị quyết 07-NQ/HNDTW, ngày 19/7/2010 của Ban Chấp hành TW Hội Nông dân Việt Nam về “Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân; Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011- 2020 của Ban Thường vụ TW Hội Nông dân Việt Nam; với phương châm vận động nông dân, đi đôi với hỗ trợ nông dân. Trong nhiều năm qua, Hội Nông dân Phường 5 đã phát huy vai trò trách nhiệm, luôn chăm lo bảo vệ quyền lợi cho hội viên; thường xuyên tranh thủ sự quan tâm của Hội Nông dân các cấp, tăng cường công tác phối hợp với Ngân hàng CSXH Chi nhánh Quảng Trị, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Quảng Trị và Ban Điều hành Qũy hỗ trợ nông dân cấp trên tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời cung cấp các nguồn vốn vay ưu đãi, nhằm trợ giúp cho hội viên trên địa bàn tiếp cận với các nguồn vốn để đầu tư vào phát triển mở mang ngành nghề, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp đô thị…; giải quyết việc làm, tăng thu nhập ổn định, không ngừng nâng cao đời sống và tinh thần cho hội viên, góp phần công cuộc giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

Hội Nông dân Phường 5 hiện có tổng số 450 hội viên sinh hoạt ở 11 chi hội khu phố; đa số hội viên đều trực tiếp tham gia các ngành nghề, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp đô thị... Bám sát vào chủ trương, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan về nông nghiệp, nông dân, nhất là tập trung thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 của BCHTW Đảng về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Kế hoạch số 617-KH/UBND ngày 17/6/2014 của UBND thành phố Đông Hà “về thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, ính

xã hội nông thôn giai đoạn 2011- 2020”. Hội Nông dân phường đã cụ thể hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong cán bộ, hội viên về thực hiện các chính sách, quy định của Nhà nước trong tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ và tạo điều kiện giúp hội viên nâng cao kiến thức về phát triển kinh tế, dạy nghề, tín dụng vốn vay, quảng bá sản phẩm…

        Hằng năm, Hội Nông dân phường đã có kế hoạch xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân, nhất là phổ biến cho hội viên hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng quỹ, qua đó làm cho mỗi một hội viên luôn thấy lợi ích thiết thực mang lại từ qũy, tạo sự đồng thuận và động viên hội viên hưởng ứng tham gia xây dựng qũy. Đến nay tổng quỹ trong toàn phường do hội viên đóng góp được trên 250 triệu đồng (tính đến tháng 10/2017); Hội đã kịp thời giúp cho trên 60 lượt hội viên nghèo, khó khăn vay để phát triển kinh tế, tạo công an việc làm, nâng cao thu nhập ổn định cho hội viên; nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện hộ nghèo trong Hội năm 2016 giảm còn 09 hộ (chiếm 2%).    

        Thực hiện các văn bản thỏa thuận giữa Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt về cung cấp tín dụng cho vay đối với hội viên, Hội ND phường thường xuyên tập trung thực hiện chính sách tín dụng cho vay ưu đãi của NHCSXH; quy định tín dụng cho vay của NH Liên Việt trong hội viên. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát theo dõi việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay của các thành viên được vay vốn. Tính đến tháng 10/2017, Hội Nông dân phường đã huy động từ các nguồn vốn vay trợ giúp hội viên phát triển kinh tế; NHCSXH với số dư nợ trên 9,7 tỷ đồng cho trên 236 lượt hộ vay qua các kênh, trong đó nợ quá hạn hơn 18 triệu đồng (chiếm 0,18%); tỷ lệ thu lãi, thu tiền tiết kiệm trong hộ ở các Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt trên 95%. Nguồn vốn của NH Liên Việt cho hội viên vay là trên 5 tỷ đồng với 107 lượt hộ vay. Qua theo dõi, nhìn chung các hộ được vay vốn của các các ngân hàng đã chấp hành trả lãi, gốc đầy đủ, đúng hạn.

          Nhờ huy động các nguồn vốn vay trợ giúp hội viên phát triển kinh tế, toàn phường đã có 125 hộ đạt tiêu chí sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (Theo Quy định số 944 ngày 4/9/2014 của BCH TW Hội NDVN). Tiêu biểu trong số đó có hàng chục mô hình kinh doanh, dịch vụ, nông nghiệp đô thị làm ăn có hiệu quả cho thu nhập lãi ròng từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000đồng/hộ/năm...góp phần cùng với địa phương thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Trong 5 năm qua (2012- 2017) đã có 40 lượt hội viên được Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân thành phố, UBND thành phố và UBND phường tặng Bằng khen, Giấy khen về thành tích sản xuất kinh doanh giỏi./.

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận