FE_View_Detail

Dự thảo KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động số 92 – CTHĐ/TU, số 93-CTHĐ/TU và số 94 – CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị(05/12/2017)

Thực hiện Chương trình hành động số 92 - CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Chương trình hành động số 93– CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Chương trình hành động số 94 – CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII“về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đông Hà xây dựng Kế hoạch thực hiện với các nội dung như sau:

File g?i k�m:
Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận