FE_View_Detail

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ phường 1(10/05/2018)

Đảng bộ phường 1 hiện có trên 1.380 đảng viên với 24 Chi bộ trực thuộc. Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và Chương trình hành động số 14 của Thành ủy Đông Hà về thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, Đảng ủy phường 1 đã tập trung lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện và có những chuyển biến tích cực, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

img

Đảng ủy phường 1 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 14-CTHĐ/TU ngày 10/11/2008 của Thành ủy.

Nhận thức tầm quan trọng của Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X và Chương trình hành động số 14 của Thành ủy, Đảng ủy phường 1 đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên trong toàn phường. Tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy phường để tổ chức thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết 22-NQ/TW và Chương trình hành động số 14 của Thành ủy. Trong những năm qua, Đảng ủy phường 1 thường xuyên quan tâm lãnh chỉ đạo, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị theo hướng đa dạng hóa về hình thức, phong phú về nội dung phù hợp với từng đối tượng là đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đồng thời quan tâm công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ từ phường đến khu phố, đặc biệt là đảng viên trẻ. Đảng bộ phường 1 cũng đã tập trung chỉ đạo và thực hiện việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua đổi mới phương thức làm việc, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung của Ban chấp hành Đảng bộ. Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, sinh hoạt chi ủy và chi bộ theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của tổ chức đảng. Đến nay, Đảng bộ phường 1 có 24 chi bộ trực thuộc, đa dạng về loại hình chi bộ. Trên cơ sở thực hiện Đề án 399 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong năm 2017, Đảng ủy đã thành lập mới 01 chi bộ, 02 tổ chức chính trị - xã hội. Công tác phát triển đảng viên luôn được chú trọng. Xem xét chặt chẽ tiêu chuẩn phát triển Đảng đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng, chú trọng phát triển đảng viên ở khu dân cư, đảng viên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn. Trong 10 năm qua, đã kết nạp được gần 200 đảng viên, trong đó có trên 60 đồng chí là đảng viên kết nạp ở địa bàn dân cư. Đáng chú ý, trong những năm qua, Đảng ủy phường đã đề ra nhiều chủ trương và thực hiện ngày càng tốt hơn công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và tạo điều kiện luân chuyển cán bộ theo chủ trương “bốn hóa” trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Đảng ủy phường đã ban hành hướng dẫn và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và giai đoạn 2011-2020 theo hướng “trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, thể chế hóa tiến đến nhất thể hóa”. Nhìn chung, công tác quy hoạch được thực hiện nghiêm túc và công khai; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ... Mặt khác, công tác xây dựng đội ngũ đảng viên và công tác sinh hoạt đảng luôn được coi trọng. Với số lượng đảng viên đông nhưng nề nếp sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc từ sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ bản có chuyển biến tích cực. Đảng ủy phường cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ xây dựng những nội dung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình đặc điểm của chi bộ mình, nội dung sinh hoạt chi bộ phải được đổi mới thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt là tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, diễn đàn, gắn sinh hoạt với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ được nhiều chi ủy, bí thư chi bộ quan tâm.

         Những năm qua, cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và sinh hoạt đảng thì Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường 1 đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp ủy giao. Xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện bằng kế hoạch hàng quý. Chính vì vậy, chương trình hàng năm liên qua đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đã và đang được Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá nền nếp. Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong toàn Đảng bộ. Đa số các chi bộ đã thực hiện đúng các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát…Đồng chí Hoàng Văn Duyến, Bí thư Chi bộ khu phố 4, Đảng bộ phường 1 cho biết: Để làm tốt công tác kiểm tra giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên không những trong nội bộ đảng mà hàng năm cấp ủy chi bộ tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức quần chúng, của nhân dân nơi cư trú hình thức thông qua các tổ dân phố vào các đợt phân tích chất lượng đảng viên cuối năm. Từ đó, cấp ủy nắm được về đạo đức, lối sống, mối quan hệ với nhân dân của cán bộ, đảng viên để có đánh giá sát hơn…

          Qua kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2017 của Đảng bộ phường 1 có 18/24 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó có 04 chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 95%. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được qua 10 năm, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 14 của Thành ủy ở Đảng bộ phường 1 vẫn còn một số hạn chế nhất định.

 Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, trong thời gian tới, Đảng bộ phường tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên. Duy trì và thực hiện có nề nếp các khâu trong công tác cán bộ, quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, mở rộng và phát huy dân chủ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của Đảng, đề cao tinh thần phê bình và phê bình, thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác quản lý đảng viên, quan tâm đến việc phân công công tác cho đảng viên, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; công tác khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể, toàn dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

      Với những kết quả đạt được, tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Đảng bộ phường 1 tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận