FE_View_Detail

Những kết quả tích cực từ công tác cải cách hành chính ở thành phố Đông Hà(10/05/2018)

Xác định cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính thành phố thật sự dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp, thời gian qua, thành phố Đông Hà đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nên hành chính. 

Bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ và của UBND tỉnh, căn cứ tình hình thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn và kế hoạch cụ thể để tổ chức chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Bắt đầu từ năm 2012, thành phố Đông Hà đã triển khai xây dựng và khai thác phần mềm một cửa điện tử theo Đề án Một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại UBND thành phố được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 26/11/2011, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với tổ chức, công dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính. Đến nay, công tác cải cách hành chính ở thành phố Đông Hà đã từng bước được triển khai đồng bộ và hiệu quả: cơ chế một cửa liên thông được duy trì thực hiện tốt; đã xây dựng chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính, thường xuyên cập nhật các thông tin, quy định, quy trình về các thủ tục hành chính; các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch; việc giải quyết thủ tục đều được cán bộ tiếp nhận hẹn ngày trả kết quả rõ ràng… tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch.

            Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phân cấp quản lý; đảm bảo sự kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới, sự giám sát của các cơ quan dân cử, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn thành phố luôn được thực hiện theo đúng quy trình, thẩm quyền quy định. Việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo thực hiện đúng theo quy trình; công tác bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo đúng với chuyên môn, năng lực và sở trường phù hợp với vị trí việc làm, giúp cán bộ, công chức phát huy được tính sáng tạo, chủ động trong công việc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên được quan tâm, chú trọng; chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông, hiện đại đều bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, văn hóa giao tiếp chuẩn mực, đủ trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực. Người dân đến làm thủ tục hành chính luôn được cán bộ giải thích, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời với thái độ thân thiện và chuẩn mực. Do vậy, mọi thủ tục hành chính của công dân được giải quyết một cách nhanh chóng, thuận tiện, giảm thời gian và chi phí, vì vậy đã mang đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Năm 2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện đại của UBND thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 9413/9728 hồ sơ (đạt 96,7% số lượng hồ sơ thủ tục hành chính xã tiếp nhận, giải quyết đúng hẹn); riêng quý I năm 2018 đã tiếp nhận và giải quyết 2249/2413 hồ sơ (đạt 93%).

            Cùng với việc đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ và hiện đại; thành phố đã quan tâm thực hiện công tác hiện đại hóa hành chính thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và công khai tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của thành phố, của phường trên Cổng thông tin điện tử thành phố để người dân, tổ chức tra cứu khi cần thiết. Hiện nay, 100% văn bản đến và đi đều được xử lý qua Cổng thông tin điện tử của thành phố. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố được lắp đạt toàn bộ hệ thống camera và hòm thư góp ý để ghi nhận những phản ánh, góp ý của người dân về việc giải quyết thủ tục hành chính, cũng như theo dõi thái độ làm việc của cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa.

Bên cạnh đó, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2017 về thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017; kết quả đã tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 10 đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố (4 phường và 6 cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp); đồng thời chỉ đạo tổ kiểm tra công vụ, công sở thường xuyên tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và đề ra nhiều giải pháp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền thành phố, việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở Đông Hà đã tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức, năng lực trình độ xử lý thủ tục hành chính của cán bộ, công viên chức; tạo môi trường hành chính thông thoáng, thể hiện được văn hóa giao tiếp và sự hài lòng của người dân. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, thực hiện Kết luận số 13-KL/TU, ngày 30/1/2018 của BTV Thành ủy “về một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2018”, thành phố sẽ tiếp tục “tập trung cải cách hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp” theo hướng ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động; nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan hành chính thông qua việc sử dụng hiệu quả mạng thông tin điện tử hành chính; tổ chức thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông”; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác cải cách hành chính; triển khai thực hiện có hiệu quả Phần mềm Một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao tại thành phố; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức... nhằm từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố./.

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận