FE_View_Detail

Thành ủy Đông Hà tổ chức Hội nghị quán triệt, thực hiện các chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng liên quan đến công tác dân vận(17/05/2018)

Chiều ngày 16/5/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà tổ chức hội nghị quán triệt, thực hiện các chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng liên quan đến công tác dân vận, đồng chí Trần Lam Sơn, Phó Bí thư thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

img

Đồng chí Trần Lam Sơn, Phó Bí thư thường trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương khóa IX về công tác Tôn giáo trong tình hình mới” và một số nội dung của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Hội nghị cũng đã quán triệt Quyết định số 907-QĐ/TU ngày 29/03/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân sau giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” và Quyết định sô 908-QĐ/TU ngày 29/03/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc ban hành Quy định về tổ chức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Lam Sơn, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đông Hà nhấn mạnh nội dung các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy về công tác dân vận đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, cần phải nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy yêu cầu, trên cơ sở các văn bản được quán triệt, phổ biến, sau hội nghị, các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt, phổ biến các văn bản theo Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy, việc triển khai, quán triệt, phổ biến các văn bản phải phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị./.

Văn phòng Thành ủy

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận