STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
47-KH/TU 22/09/2017 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2015 -2020)
2
Số 46 - KH/TU 12/09/2017 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/7/2008 của Tỉnh ủy “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức công đoàn tỉnh Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
3
Số 44 - KH/TU 22/08/2017 thực hiện Quyết định 659-QĐ/TU, ngày 20/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
4
43- KH/TU 14/08/2017 thực hiện Quyết định số 629-QĐ/TU ngày 20/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu các cấp ủy đảng với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh
5
Số 42 - KH/TU 08/08/2017 tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn thành phố
6
40-KH/TU 10/07/2017 tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH"
7
38-KH/TU 05/07/2017 Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” trên địa bàn thành phố Đông Hà
8
37-KH/TU 03/07/2017 tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
9
Số 34 - KH/TU 19/06/2017 Thực hiện Chương trình hành động số 57-CTHĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”
10
Số 33 -KH/TU 15/06/2017 KẾ HOẠCH thực hiện Chương trình hành động số 56-CTHĐ/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”
Danh sách có 10/15 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận