STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 78- KH/TU 15/10/2018 thực hiện bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên các giai đoạn 2018 - 2020
2
số 77 - KH/TU 04/09/2018 Kế hoạch về tổ chức theo dõi trực tiếp hội nghị chuyên đề "Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4"
3
Số 161-KH/BTCTW 24/08/2018 Tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018
4
số 45-KH/BTGTU 22/08/2018 KẾ HOẠCH kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6,Khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
5
Số 74 -KH/TU 19/07/2018 KẾ HOẠCH Vận động nhân dân giám sát thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
6
số 70- KH/TU 27/06/2018 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
7
số 65- KH/TU 24/05/2018 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
8
số 64- KH/TU 24/05/2018 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
9
số 66- KH/TU 24/05/2018 KẾ HOẠCH Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội
10
số 67- KH/TU 24/05/2018 KẾ HOẠCH Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/1998, của Bộ Chính trị, khóa VIII về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”
Danh sách có 10/37 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận