STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 86-KH/TU 17/01/2019 Tổ chức một số hoạt động trọng tâm từ tháng 01 - 02/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy
2
so 83-KH/TU 13/12/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẫm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"
3
Số 82 - KH/TU 11/12/2018 Thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về " Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"
4
Số 80 - KH/TU 04/12/2018 học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
5
Số 81 - KH/TU 04/12/2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018
6
Số 78- KH/TU 15/10/2018 thực hiện bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên các giai đoạn 2018 - 2020
7
số 77 - KH/TU 04/09/2018 Kế hoạch về tổ chức theo dõi trực tiếp hội nghị chuyên đề "Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4"
8
Số 161-KH/BTCTW 24/08/2018 Tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018
9
số 45-KH/BTGTU 22/08/2018 KẾ HOẠCH kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6,Khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
10
Số 74 -KH/TU 19/07/2018 KẾ HOẠCH Vận động nhân dân giám sát thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
Danh sách có 10/42 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận