STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
số 52-KH/TU 28/11/2017 kế hoạch học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng
2
Số 50 -KH/TU 15/11/2017 KẾ HOẠCH Sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
3
Số 51 -KH/TU 15/11/2017 KẾ HOẠCH Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017
4
Số 48-KH/TU 05/10/2017 thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy về “tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII”
5
số 49-KH/TU 05/10/2017 triển khai thực hiện Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về "thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn"
6
47-KH/TU 22/09/2017 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2015 -2020)
7
Số 46 - KH/TU 12/09/2017 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/7/2008 của Tỉnh ủy “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức công đoàn tỉnh Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
8
Số 44 - KH/TU 22/08/2017 thực hiện Quyết định 659-QĐ/TU, ngày 20/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
9
43- KH/TU 14/08/2017 thực hiện Quyết định số 629-QĐ/TU ngày 20/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu các cấp ủy đảng với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh
10
Số 42 - KH/TU 08/08/2017 tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn thành phố
Danh sách có 10/20 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận