STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 74 -KH/TU 19/07/2018 KẾ HOẠCH Vận động nhân dân giám sát thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
2
số 70- KH/TU 27/06/2018 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
3
số 65- KH/TU 24/05/2018 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
4
số 64- KH/TU 24/05/2018 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
5
số 66- KH/TU 24/05/2018 KẾ HOẠCH Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội
6
số 67- KH/TU 24/05/2018 KẾ HOẠCH Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/1998, của Bộ Chính trị, khóa VIII về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”
7
số 68- KH/TU 24/05/2018 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện, xây dựng điển hình mô hình “Dân vận khéo”
8
KH số 86- KH/TU 07/05/2018 v/v thực hiện Nghị quyết số 18/NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng (Khóa XII) " Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
9
KH số 84- KH/TU 27/04/2018 KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
10
Số 62 -KH/TU 23/04/2018 Kế hoạch Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận
Danh sách có 10/33 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận