STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 62 -KH/TU 23/04/2018 Kế hoạch Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận
2
Số 61 -KH/TU 02/04/2018 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
3
Số 56 -KH/TU 13/03/2018 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”
4
Số 55 -KH/TU 30/01/2018 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Năm 2018
5
số 52-KH/TU 28/11/2017 kế hoạch học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng
6
Số 50 -KH/TU 15/11/2017 KẾ HOẠCH Sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
7
Số 51 -KH/TU 15/11/2017 KẾ HOẠCH Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017
8
Số 48-KH/TU 05/10/2017 thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy về “tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII”
9
số 49-KH/TU 05/10/2017 triển khai thực hiện Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về "thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn"
10
47-KH/TU 22/09/2017 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2015 -2020)
Danh sách có 10/24 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận