Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Đông Hà đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030-2035

21:49, Thứ Sáu, 18-3-2022

 

1. Sự cần thiết

Đông Hà là tỉnh lỵ - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Trị, có tổng diện tích tự nhiên 72,96 km2, dân số trung bình năm 2010 có 83.191 người. Tháng 12 năm 2005, Đông Hà được nâng cấp lên đô thị loại III và ngày 11 tháng 8 năm 2009 theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ, Đông Hà được lập thành Thành phố - đánh dấu bước trưởng thành và mở ra chặng đường phát triển mới nhanh và bền vững hơn.

Thành phố Đông Hà có tiềm năng về phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp ven đô. Sau khi được nâng cấp lên đô thị loại III và trở thành Thành phố, Đông Hà đã và đang được Nhà nước và Tỉnh quan tâm đầu tư, cơ sở hạ tầng đô thị được cải thiện thêm một bước; các khu, cụm công nghiệp, khu thương mại, du lịch tiếp tục thu hút đầu tư và đang phát huy hiệu quả. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt khá cao, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế chung toàn tỉnh. Mức sống dân cư trên địa bàn không ngừng tăng lên, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đó là những nền tảng cơ bản tạo đà cho Đông Hà phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, Đông Hà là đô thị trẻ, mới được nâng cấp, hạ tầng đô thị chưa hoàn thiện, tiềm lực kinh tế còn hạn chế, tốc độ tăng trưởng chưa cao so với yêu cầu phát triển mới. Thu nhập của dân cư trên địa bàn chưa tương xứng với mức bình quân của một số đô thị phát triển trong khu vực miền Trung và cả nước.

Bên cạnh đó, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng đã và đang có những thay đổi đáng kể. Nhiều yếu tố mới xuất hiện, đặc biệt khi Việt Nam đã là thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Hành lang kinh tế Đông-Tây được thông tuyến, tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi tác động mạnh tới phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và thành phố. Tuy nhiên, ảnh hưởng của khủng khoảng kinh tế thế giới đang đặt ra không ít khó khăn và thách thức đối với thành phố trẻ Đông Hà trong quá trình phát triển. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân và nâng cao vị thế, vai trò của Đông Hà xứng tầm là đô thị trung tâm tỉnh lỵ trong giai đoạn phát triển mới, việc lập Qui hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Đông Hà đến năm 2020 là rất cần thiết.

Thực hiện Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội và Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 về việc bổ sung và điều chỉnh Nghị định 92, được phép của UBND tỉnh Quảng Trị, UBND thành phố Đông Hà phối hợp với Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đông Hà đến năm 2020.

          2. Mục tiêu 

Mục tiêu của Dự án là rà soát, đánh giá lại các nguồn lực phát triển; tổng kết quá trình phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian qua; xác định những thế mạnh cần phát huy và những hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở đó xây dựng những định hướng phát triển dài hạn 10-15 năm cho các ngành và lĩnh vực trên địa bàn thành phố; cung cấp những cơ sở khoa học cho việc hoạch định và xây dựng các kế hoạch 5 năm và hàng năm; làm cơ sở để xây dựng các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư có trọng điểm; đề ra các giải pháp thực hiện nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội thành phố trong giai đoạn đến năm 2020.

          3. Căn cứ để lập quy hoạch

1) Nghị quyết số 39-NQTW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010. 

2) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2020 và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Dải ven biển miền Trung đến năm 2020.

3) Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ ngày 11 tháng 8 năm 2009 về việc thành lập Thành phố Đông Hà.

4) Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các Nghị quyết của Đảng bộ Tỉnh v.v.

5) Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

6) Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

7) Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và các Nghị quyết của Đảng bộ thành phố.

8) Các Quyết định của UBND thành phố về phát triển các ngành, lĩnh vực.

9) Các đề án phát triển ngành và lĩnh vực đến năm 2015, 2020.

10) Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2015.

11) Kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2011-2015.

12) Số liệu thống kê tỉnh Quảng Trị và các tài liệu, số liệu của phòng Thống kê, phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố v.v.

          4. Nội dung

Báo cáo tổng hợp "Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đông Hà đến năm 2020" được chia thành 3 phần chính:

Phần thứ nhất:  Đánh giá các yếu tố nguồn lực và thực trạng phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đông Hà.  

Phần thứ hai:  Định hướng qui hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố  Đông Hà đến năm 2020.

Phần thứ ba: Các giải pháp cơ bản thực hiện quy hoạch. Kết luận và những kiến nghị.

(Nội dung Báo cáo có đính kèm)

 

File đính kèm:

- Bao cao QH.PDF

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 10

  • Hôm nay 438

  • Tổng cộng 3.004.406