Thành phố Đông Hà phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2022

17:2, Thứ Hai, 14-3-2022

Ngày 03/3/2022, UBND thành phố Đông Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021, phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2022 và tuyên dương khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của năm 2021. 

Đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo thành phố chứng kiến các khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2022

Dự Hội nghị có ông Trần Thắng Bình, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ; các đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các phường; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021.  

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, mở đầu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, là năm thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh, thành phố nói riêng; song với sự đoàn kết và quyết tâm cao, thành phố đã chủ động khắc phục những khó khăn, có các giải pháp kịp thời, phù hợp trong điều kiện vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của thành phố năm 2021 có 10/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Nhiều công trình mới được xây dựng, cơ sở hạ tầng đô thị ngày càng khang trang; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Để có những thành quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở và của cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân trong thành phố, còn có sự đóng góp quan trọng từ sự hưởng ứng, lan tỏa của các phong trào thi đua vừa qua. Công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những giải pháp quan trọng để động viên cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác, tạo động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Năm qua, các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nội dung thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, chỉ tiêu thi đua cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, mà trọng tâm là thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2021. Với thành tích đó, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc đã được tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Chiến sỹ thi đua cơ sở và các danh hiệu thi đua khác.

Phát biểu phát động phong trào thi đua năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung nhấn mạnh: Năm 2022, Đông Hà sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, thành phố xác định phương châm hành động “Thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 28/4/2022), dự kiến công bố Quyết định công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II trực thuộc tỉnh. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng thành phố Đông Hà phát triển nhanh và bền vững, lãnh đạo thành phố đề nghị cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân toàn thành phố tích cực hơn nữa trong các phong trào thi đua, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:

Thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 28/4/2022) gắn với kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị (01/5/1972-01/5/2022). Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội; hướng đến sự lan tỏa và có tác dụng lâu dài, nhất là nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương; thường xuyên nêu gương tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất cách mạng, lối sống, phong cách, trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân. Tổ chức phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị. Chú trọng phát hiện khen thưởng; bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”.

Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả chiến lược tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và chiến lược khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, nỗ lực cao nhất để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi sản xuất, kinh doanh sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phong trào khuyến học khuyến tài và các phong trào thi đua khác, đảm bảo quyền làm chủ và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tạo chuyển biến mạnh mẽ căn bản về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phát triển mạnh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; góp phần cùng cả nước thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

Chủ động và thực hiện quyết liệt có hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giảm thiểu về tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội; đảm bảo tốt về an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy lùi bệnh quan liêu, tham nhũng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền ở cơ sở, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố năm 2022 và kế hoạch 5 năm (2021-2025).

Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo thành phố đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021; khen thưởng thành tích tổ chức các hoạt động mừng xuân Nhâm Dần và trao giải cuộc thi Cải cách hành chính năm 2021.

 

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 1

  • Hôm nay 940

  • Tổng cộng 2.656.326