Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà họp phiên thường kỳ tháng 3

20:23, Thứ Hai, 13-3-2023

Sáng ngày 08/3/2023, Ủy ban nhân dân thành phố (UBND) Đông Hà họp phiên thường kỳ tháng 3 để cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ủy ban nhân dân thành phố (UBND) Đông Hà họp phiên thường kỳ tháng 3

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Công an, Chi cục Thống kê thành phố;  lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Tại phiên họp, trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại hạn chế, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất bổ sung các giải pháp để hoàn thiện dự thảo các báo cáo.

Đối với hai dự thảo Báo cáo: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế cần tập trung đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW  và Nghị quyết số 20-NQ/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên về lĩnh vực giáo dục - đào tạo và lĩnh vực khoa học và công nghệ; chỉ rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tạo đột phá trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và lĩnh vực khoa học - công nghệ trong tình hình mới.

Đối với dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh cần tập trung đánh giá đúng thực trạng tình hình, những kết quả đạt được cũng như thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII; từ đó cần tập trung phân tích sâu nguyên nhân hạn chế, yếu kém; xác định mục tiêu, chỉ tiêu cần tập trung quyết liệt, nhất là các chỉ tiêu hiện còn đạt thấp.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp và khẩn trương hoàn chỉnh các dự thảo văn bản đảm bảo chất lượng, nội dung và tiến độ theo yêu cầu đề ra.

                               Lê Thị Nhật Linh - Văn phòng HĐND&UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 13

  • Hôm nay 1378

  • Tổng cộng 1.755.288